Full Car & Sportscar Service

Preparation & support on location
Algemene Voorwaarden Special Car Care, Everdenberg 153, 4902 TT Oosterhout, Kamer van Koophandel inschrijving:
Breda 73545880   1 januari 2019
Gedeponeerd bij Handelsregister Kamer van Koophandel te Breda.


1. Offerte, Opdracht en Oplevering

Offerte & Opdrachtbevestigingen geschieden uitsluitend schriftelijk terzake van de uit te voeren restauratie werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle rechtshandelingen en alle werkzaamheden altijd van toepassing. Special Car Care aanvaardt nimmer standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden of eigen algemene voorwaarden van een Opdrachtgever.

- Elke schriftelijke Offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, behoudens schriftelijke verlenging. Een opdracht tot het opstellen van een Offerte wordt pas       aanvaard nadat de Opdrachtgever heeft aangegeven op basis van een ruwe inschatting of het maken van een Offerte zinvol is. Deze inschattingen zijn slechts   indicatief en dus nimmer bindend. De Opdrachtgever dient uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te geven voor demontage en ontmanteling bij restauraties ten   behoeve van het opstellen van een Offerte
- Prijzen voor in te kopen materialen hebben uitsluitend geldigheid gedurende de verkrijgbaarheid en inkoop vindt pas plaats na ontvangst van het voorschot.     Wijziging van prijzen vanwege verkrijgbaarheid zijn altijd voor rekening en risico van de Opdrachtgever
- Prijzen zijn altijd inclusief B.T.W.
- Special Car Care doet uitsluitend restauratiewerkzaamheden van fase (demontage, ontmanteling en schoonmaken) naar fase (reparatie en   restauratie/vervanging) met weekfacturatie voor de uren en gebruikte materialen en een overzicht materiaal verbruik uit voorschot materiaal. Special Car Care   doet geen restauraties op basis van een eindresultaat voor rekening en risico Special Car Care
- De Opdrachtgever heeft zolang alle uitstaande facturen zijn voldaan immer de mogelijkheid het voertuig terug te halen en de nog te verwerken materialen   waarvoor voorschot is betaald op te eisen
- Werkplaatstarief van een Offerte heeft slechts gelding voor dat kalenderjaar
- Special Car Care verplicht zich nimmer werkzaamheden aan te vangen zonder schriftelijke Opdracht van de Opdrachtgever en binnen een Opdracht te   overleggen indien er bijkomende werkzaamheden/meerwerk zijn die euro 100, inclusief BTW overschrijden
- Omvang & Wijziging restauratie/reparatie stelpost indicaties: Offertes zijn altijd indicatief zolang onderdelen niet gedemonteerd, schoon en open zijn gemaakt   om nader te kunnen inspecteren op bruikbaarheid dan wel de carrosserie delen niet kaal zijn gestraald om te kunnen beoordelen op roest of roest van binnen uit   de panelen
- Meerwerk ontstaat bij restauraties met name zodra onderdelen of kale onderdelen als onbruikbaar, matig tot zwak worden geadviseerd. Special Car Care staat   het altijd vrij om de Opdracht te beëindigen door Ontbinding indien de Opdrachtgever eist dat Special Car Care toch op te zwakke basis de restauratie dient   voort  te zetten
- Special Car Care geeft geen garantie op onderdelen omdat -anders dan bij OEM, zie hieronder onder OEM, -consumenten garantie op nieuwe en jonge   voertuigen- onderdelen van klassieke voertuigen vrijwel niet nieuw dan wel bij de OEM fabriek leverbaar zijn onder (consumenten) fabrieksgarantie. De   inspanningsverplichting van Special Car Care naar haar non OEM toeleveranciers is slechts beperkt tot een paar emails en telefonische acties indien er sprake   is van levering van een ondeugdelijk product.
- Alle risico’s terzake van de demontage, ontmanteling, reparatie en restauratie met opnieuw bevestigen van oorspronkelijke en donor materialen van het   voertuig  van de Opdrachtgever, blijven altijd bij de Opdrachtgever
- Oplevering geschiedt in overleg. Belangrijke data (huwelijk/rally/reis) dienen vooraf en schriftelijk aan de Opdracht te worden gecommuniceerd als belangrijke   opleveringsdatum. Special Car Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verzuim bij problemen met niet tijdige Oplevering indien er sprake is van   onderdelen(leverantie), werk van derden of Overmacht
- De Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de betaling van alle (deel) facturen binnen 8 dagen
 en betaling van het overeengekomen meerwerk. De eindfactuur dient voor het ophalen van het
 voertuig te zijn betaald. Alle facturen dienen uitsluitend per bank te worden betaald
- Ingebrekestelling en Ontbinding Opdracht: Special Car Care en Opdrachtgever kunnen over en weer de
 Opdracht ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Alle materialen en werkplaatsuren tot en met
 aanzegging Ontbinding dienen te worden voldaan. Er is vanuit Special Car Care geen recht op
 schadevergoeding voor de gemiste werkplaatsuren en de Opdrachtgever heeft geen recht op enige
 schade bij Ontbinding. De Ontbinding is altijd schriftelijk per email en per aangetekende post naar het
 factuuradres c.q. het adres van Special Car Care

2. Andere bepalingen en definities

APK: Special Car Care heeft als restauratie bedrijf geen APK keuringsstation maar is bereid bij haar in
onderhoud zijnde auto’s tegen het Werkplaatstarief naar een extern APK station te transporteren of rijden
onder de geschorste voertuigen regeling die onder die regeling over de openbare weg naar de APK keuring
mogen rijden. Zie ook onder Opdrachtgever en/of onder Verzekeringen. De Opdrachtgever is immer zelf
verantwoordelijk voor boeten en termijnen rond wettelijke verplichtingen inzake het op naam hebben van een
kenteken van een motorrijtuig of voertuig.

Vennootschap Onder Firma: Special Car Care is een vennootschap onder firma van Marc Maas (1974) en Nancy
Maas (1974) en gespecialiseerd in ontmanteling, onderdelen demontage en revisie, reparaties, onderhoud en
restauraties van klassieke voertuigen alsmede het klaarmaken van zulke klassieke voertuigen voor de
amateur/gentleman driver historische rallys en circuit track days. Bestudering Reglementen ten behoeve van
sportief gebruik alsmede overleg met keurmeesters of scruteneers is altijd tegen het Werkplaatstarief. Special
Car Care is nimmer verantwoordelijk voor interpretatiegeschillen rond reglementen.

Erfgenamen clausule: Bij terminale ziekte of overlijden van de Opdrachtgever heeft Special Car Care geen recht
op voltooiing van de Opdracht maar kunnen de erfgenamen de Opdracht beëindigen via Ontbinding waarbij
Special Car Care alle tot dan uren en materialen vergoed zal krijgen op basis van de weekfacturen.

Identiteit & Authenticiteit voertuig alsmede Tellerstanden: Special Car Care is nimmer verantwoordelijk voor
de identiteit van het voertuig; de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen onderzoek naar
identiteit en authenticiteit alsmede de kilometer tellerstanden en de inschatting op metaalmoeheid.

Inspanningsverplichting: Special Car Care heeft uitsluitend een inspanningsverplichting op het klassieke
voertuig van de Opdrachtgever in plaats van resultaatsverplichting consumenten verkoop op basis van OEM
(Original Equipment Manufacturer). Zie ook onder Non OEM of donoronderdelen.

Nederlands recht en Arrondisement Oosterhout: Op alle disputen en geschillen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing en is als enige rechter bevoegd de rechtbank van het arrondissement waarin Oosterhout (N-Br)
ligt.

Nietig en Vernietigbaarheid: In het geval de (ver)nietigheid wordt uitgesproken van enige bepaling van deze
Algemene Voorwaarden blijven alle andere bepalingen van toepassing.

Non OEM of donoronderdelen: De wettelijke of EU verplichting op onderdelen voorziening door de
oorspronkelijke fabrikanten geldt niet meer voor klassieke voertuigen omdat de wettelijke termijn van 12-15
jaren is verstreken. De originele fabrikanten houden derhalve geen voorraden meer. In de meeste gevallen zijn
de aan te brengen of te vervangen onderdelen niet meer voorradig bij de fabriek van de OEM “original
equipment manufacturer” en worden op klassieke voertuigen dus replica onderdelen gemonteerd dan wel
donor onderdelen van auto’s uit dezelfde tijd. Special Car Care geeft nimmer enige zekerheid op (tijdige)
leverbaarheid van replica onderdelen of donor delen en evenmin consumenten bescherming rond non OEM of
donor onderdelen. Verzuim vanwege niet verkrijgbaarheid van onderdelen is altijd voor het risico van de
Opdrachtgever.

Overmacht en Verzuim: Special Car Care is een vennootschap onder firma zonder technisch personeel (Nancy
Maas (1974) is geen technische/specialistische vennoot), zodat zodra Marc Maas (1974) niet in staat is om
werkzaamheden te verrichten vanwege ziekte, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of invaliditeit de Opdracht
kan worden beëindigd, zonder enig recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever vanwege vertraging of het
missen van een rally of trackday waarvoor door Opdrachtgever vooruitbetaalde kosten zijn gemaakt vanwege
inschrijf- en verblijfsgelden. 

Opdrachtgever: De Opdrachtgever is een natuurlijk persoon en ook de eigenaar van het voertuig en
verantwoordelijk voor alle Verzekeringen en alle wettelijke verplichtingen en is zelf de Opdrachtgever van alle
externe spuitwerkzaamheden omdat Special Car Care zelf niet beschikt over een spuitcabine. Zie ook onder
Verzekeringen. Indien het voertuig eigendom is van een niet natuurlijk persoon dient de Opdrachtgever zulks te
melden.

Rally & Track day: Special Car Care sluit volledig uit alle aansprakelijkheid voor alle schade en of ongevallen
rond het gebruik van voertuigen die worden gebruikt voor rally’s op de openbare weg dan wel afgesloten
trajecten en of track day op een circuit. Zie ook Non OEM of donoronderdelen

Retentierecht: Special Car Care heeft het recht het voertuig of het onderdeel ter reparatie onder zich te
houden totdat alle facturen zijn betaald. Indien het voertuig vanwege geen eigen stallingsruimte in opslag
wordt gezet heeft Special Car Care de optie om het onderdeel te demonteren en het voertuig te retourneren
naar het factuuradres nà twee schriftelijke aankondigingen en aangetekend brief per post. Het retentierecht
geldt ook op eerdere facturen welke onbetaald zijn gebleven.

Schade aan klassieke delen: Gezien de aard van de werkzaamheden is Special Car Care niet aansprakelijk
indien een onderdeel van een klassiek voertuig broos is geworden. Metaalmoeheid, corrosie, houtrot of
barsten, plastic degeneratie en dergelijke tijdens een demontage, ontmanteling, schoonmaak, revisie,
reparatie, onderhoud, vervanging of restauratie is altijd geheel voor risico van de Opdrachtgever.

Spuitwerk: Special Car Care begeleidt spuitwerkzaamheden tegen het Werkplaatstarief. Brengen/halen
transport naar en van spuiter. Special Car Care is dus nimmer verantwoordelijk voor toestand carrosserie, het
eindresultaat van spuitwerk, voorbereidingen voor speciale coatings onderlagen of plamuren.

Stalling: Special Car Care heeft geen eigen stallingsfaciliteiten voor voertuigen waaraan niet wordt gewerkt.
Derhalve dient het voertuig strikt op afgesproken tijden te worden afgeleverd of weer opgehaald. Haal- en
brengservice is tegen het Werkplaatstarief. Indien een voertuig niet wordt opgehaald omdat het Retentierecht
is ingeroepen terzake van één of meerdere open weekfacturen zal het voertuig extern worden gestald waarbij
Special Car Care geen aansprakelijkheid zal aanvaarden voor schade gedurende transport en opslag, waarbij
alle transport en opslag kosten door de Opdrachtgever dienen te worden voldaan.

Verzekering: Special Car Care heeft geen All Risk verzekering op onderdelen of klanten voertuigen bij haar in
ontmanteling, demontage, revisie, reparatie, onderhoud of restauratie. Opdrachtgever dient dus zelf zorg te
dragen voor: 1) voor de WAM “wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen” en 2) met name de casco Artikel
7:960BW vaste taxaties ten behoeve van All Risk verzekering. Ook dient de Opdrachtgever zèlf erop toe te zien
dat een All Risk dekking telkenmale wordt aangepast gedurende met name een totaal restauratie. Tijd en
werkzaamheden om overzichten te bespreken met de taxateur namens de Opdrachtgever zal tegen het
Werkplaatstarief aan de Opdrachtgever worden doorbelast.

Wederkerige overeenkomsten en beroepen op Compensatie: Special Car Care is geen handelaar in voertuigen
of onderdelen en Opdrachtgevers kunnen zich nimmer beroepen op wederkerigheid of compensatie rond
facturen of factuurbedragen.